Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2017

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2017Suomen Kuntaliitto lähetti keväällä 2017 kyselyn ympäristönsuojelun hallinnon nykytilasta kuntien ympäristönsuojelun johtaville asiantuntijoille.
2018. ISBN ISBN 978-952-293-588-5
Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön

Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhönKäsikirja sisältää yleiskuvauksen liikenneturvallisuustyön monipuolisuudesta, liikenneturvallisuuden osatekijöistä, ilmiöistä ja tietolähteistä sekä onnettomuuksien kustannuksista. Käsikirjassa pohditaan myös syvemmin kunnan roolia ja käydään läpi eri toimialojen mahdollisuuksia toteuttaa liikenneturvallisuustyötä.
2016. ISBN 978-952-293-387-4
Käsikirja vuokrataloille. Tietoja arava- ja korkotukivuokratalon taloudesta, hallinnosta ja ylläpidosta isännöitsijän ja vuokratalon omistajan käyttöön

Käsikirja vuokrataloille. Tietoja arava- ja korkotukivuokratalon taloudesta, hallinnosta ja ylläpidosta isännöitsijän ja vuokratalon omistajan käyttöönKäsikirja on tarkoitettu kunnan vuokrataloyhtiöiden isännöitsijöille ja muille vuokrataloja koskevaan päätöksentekoon osallistuville.
2008. ISBN 978-952-213-365-6
Käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Parhaita esimerkkejä kuntien ilmastonmuutostyöhön

Käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Parhaita esimerkkejä kuntien ilmastonmuutostyöhönItämeren alueelle sekä Pohjoismaihin suunnatussa kansainvälisessä kilpailuhankkeessa etsittiin kunnille sekä muille paikallis- ja aluetason toimijoille uusia tai vielä vakiintumattomia liiketoimintakonsepteja, toimintatapoja ja teknologioita ilmastonmuutoksen hillintään. Kilpailun tavoitteena oli saattaa yhteen ratkaisujen tuottajat sekä uudet asiakkaat Itämeren alueelta sekä Pohjoismaista.
2011
Laskentamalli katujen ja viheralueiden korjausvelan laskentaan

Laskentamalli katujen ja viheralueiden korjausvelan laskentaanLoppuraportti. Korjausvelan laskentahanke aloitettiin vuoden 2013 syksyllä. Hanke oli suoraa jatkoa vuosien 2012 ja 2013 aikana toteutetulle korjausvelan periaatteiden määrityshankkeelle. Hankkeen tavoitteena oli luoda työkalu, joka sisältäisi laskentamallit korjausvelan laskentaan valituille omaisuuserille.
2015. ISBN 978-952-293-262-4
Liikennemerkkien käyttö kaduilla

Liikennemerkkien käyttö kaduillaTähän oppaan 2. tarkistettuun painokseen on korjattu säädöksiin tulleita muutoksia ja tehty joitakin tarkistuksia tekstiin ja kuviin. Oppaaseen on lisätty uusi pihakadun ja kävelykadun merkitsemistä käsittelevä kohta. Opasta voidaan käyttää apuna soveltuvin osin myös yksityisten alueiden liikenteen ohjauksen suunnittelussa.
2012. ISBN 978-952-213-863-7
Local Authorities and Climate Change

Local Authorities and Climate ChangeThe importance of reducing greenhouse gas emissions in order to restrain climate change is easy to comprehend. A reduction, however, is hard to accomplish. Action to restrain climate change has to be taken globally, and the Finnish municipal sector also bears a great responsibility
2007
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusKuntaliiton kuntien maapolitiikasta keväällä
2013 tekemän kyselyn tulokset
2013. ISBN 978-952-293-283-9
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Kysely kuntien kaavoittajille

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Kysely kuntien kaavoittajilleTämä on yhteenvetoraportti vuonna 2012 toteutetuista maankäytön ohjaukseen liittyvistä kyselyistä.
2012. ISBN 978-952-293-091-0
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Kysely kuntien rakennusvalvontaviranomaisille ja luottamushenkilöille

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Kysely kuntien rakennusvalvontaviranomaisille ja luottamushenkilöilleKuntien rakennusvalvonnan toimivuuden ja ohjauksen kannalta maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on keskeisessä roolissa.
2012. ISBN 978-952-213-961-0
Maapoliittiset toimintatavat ja kuntatalous - tietoa kuntapäättäjille

Maapoliittiset toimintatavat ja kuntatalous - tietoa kuntapäättäjilleKunnan kaavoituksen ja maapolitiikan ratkaisut vaikuttavat merkittävästi kunnan talouteen.
2009. ISBN 978-952-213-474-5
Maaseutualueiden yleiskaavoitus ja lupahallinto - emätilaperiaate

Maaseutualueiden yleiskaavoitus ja lupahallinto - emätilaperiaate

Tämän selvityksen tarkoituksena on avata rakennuspaikkojen määrittämiseen liittyviä periaatteita ja lainsäädäntöä. Emätilaperiaatetta ei ole nimenomaisesti kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin, mutta sillä on perusta perustuslaissa ja kysymystä on käsitelty oikeuskäytännössä.
2019. ISBN 978-952-293-658-5
Miten ilmastonmuutoksen hallinta voidaan käytännössä huomioida kunnan päätöksissä ja toiminnassa?

Miten ilmastonmuutoksen hallinta voidaan käytännössä huomioida kunnan päätöksissä ja toiminnassa?Hyvien käytäntöjen esimerkkejä hankekunnista
2012. ISBN 978-952-213-874-3
Miten ja millä rahalla? Organisointi, rahoitustarve sekä kehittämisnäkökohtia teknisen palvelutuotannon toimialueilla. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 34. Acta nro 145

Miten ja millä rahalla? Organisointi, rahoitustarve sekä kehittämisnäkökohtia teknisen palvelutuotannon toimialueilla. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 34. Acta nro 145Tutkimuksessa käsitellään kolmea teemaa: kuntien käytännöt ja käytäntöjen muutokset teknisten peruspalvelujen eri toimialaueilla 1990-luvun loppupuolella, millaisen rahoitustarpeen tekninen palvelutuotanto kunnalle aiheuttaa ja teknisen palvelutuotannon eri toimialueiden kehittämistarpeet ja tarpeiden muutokset.
2002. ISBN 952-213-029-X
Museoviranomaisten ja kuntien yhteistyö kaavoituksessa. Kuntaliiton selvitys 2006.

Museoviranomaisten ja kuntien yhteistyö kaavoituksessa. Kuntaliiton selvitys 2006.Raportti perustuu museoviranomaisten ja kuntien yhteistyötä kartoittaneeseen Kuntaliiton selvitykseen, joka toteutettiin kuntien kaavoituksesta vastaaville kohdennetulla kyselyllä ja kesällä 2005 tehdyillä asiantuntijahaastatteluilla.
2006. ISBN 952-213-079-6
Ohje kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman laatimiseen

Ohje kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman laatimiseenTämän ohjeen tarkoituksena on toimia tarkastuslistana valvontasuunnitelman ja -ohjelman laadinnassa. Suunnitelman laajuus ja tarkempi sisältö ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen harkittavissa. Ohjetta päivitetään suunnitelmallisen valvonnan kehittymisen ja siitä saatujen kokemusten myötä.
2016
Opas jätehuollon omistajaohjaukseen

Opas jätehuollon omistajaohjaukseenPäättäjäopas tarjoaa tietoa jätehuollon omistajaohjauksesta ja kunnan roolista kunnallisen jätehuollon järjestäjänä sekä selventää eri kuntatoimijoiden ja luottamuselinten tehtäviä ja vastuita. Opas on suunnattu erityisesti kuntien johtaville viranhaltijoille sekä luottamushenkilöille, mutta on hyvä käsikirja myös muille kuntavastuullisen jätehuollon parissa toimiville tahoille. Opas sisältää joitakin suosituksia, jotka perustuvat hyviin käytäntöihin tai oppaan laatimisen aikana esille tulleisiin kehitysehdotuksiin.
2016. ISBN 978-952-293-373-7
Opas jätehuollon palvelutason määrittämiseen

Opas jätehuollon palvelutason määrittämiseenOpas sisältää ohjeistusta jätehuollon palvelutason määrittämiseen. Kysymys on siitä, millaisia palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan ja miten turvataan riittävä palvelutaso ja keräyspaikkojen kohtuullinen saavutettavuus sekä toisaalta varmistetaan jätemaksujen kohtuullisuus lainsäädännön asettamat velvoitteet ja tavoitteet huomioon ottaen.
2016. ISBN 978-952-293-374-4
Opas paloriskikohteiden ilmoittamiseen, valvontaan ja viranomaisyhteistyöhön

Opas paloriskikohteiden ilmoittamiseen, valvontaan ja viranomaisyhteistyöhön

Oppaan tavoite on yhdenmukaistaa pelastuslain 42 §:n mukaista paloriski-ilmoitusmenettelyä sekä siihen liittyvän valvonnan tehokasta toteuttamista sekä tukea käytännön työtä paloriskikohteissa.
2019. ISBN 978-952-293-649-3
Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi

Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksiUusi pelastuslaki edellyttää sammutusvesisuunnitelman laadintaa. Suunnitelman laatimisesta vastaa pelastuslaitos ja suunnitelma laaditaan yhdessä pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien sekä alueella toimivien vesilaitosten kanssa. Oppaassa tarkastellaan sammutusvesisuunnitelman perusteita sekä rakennetta ja sisältöä ja sen tarkoituksena on helpottaa suunnitelman laadintaa.
2011. ISBN 978-952-213-738-8