Alueet ja elinkeinot

Kuntien työllisyydenhoidon panostukset vuonna 2017

Kuntien työllisyydenhoidon panostukset vuonna 2017

Raportti perustuu Kuntaliiton alkuvuonna 2019 laatimaan kyselyyn kuntien työllisyydenhoidon panostuksista.
2019. ISBN 978-952-293-654-7
Laajan väestöpohjan palvelut fokuksessa - järjestäminen, tuottaminen ja rahoitus. Maakunnat ja palvelurakenteiden uudistaminen - Case Etelä-Pohjanmaa -hankkeen loppuraportti.

Laajan väestöpohjan palvelut fokuksessa - järjestäminen, tuottaminen ja rahoitus. Maakunnat ja palvelurakenteiden uudistaminen - Case Etelä-Pohjanmaa -hankkeen loppuraportti.Raportin arvioinnin pohja ovat olleet laajan väestöpohjan palvelujen eri järjestämisvaihtoehtojen vaikutukset kuntalais-, talous-, demokratia-, hallinto- ja johtamis- sekä henkilöstönäkökulmista.
2008. ISBN 978-952-213-351-9
Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille

Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaillePerusteluja ja ohjeita hankintoihin.
Lähis-opas auttaa tekemään ja ideoimaan hyviä hankintapäätöksiä kotimaisen ja paikallisten lähiruokaketjujen hyväksi.
2017
Maakunnat vastaan läänit. 1990-luvun aluehallintouudistus poliittisena prosessina. Acta nro 184

Maakunnat vastaan läänit. 1990-luvun aluehallintouudistus poliittisena prosessina. Acta nro 184Teoksessa luodaan kokonaiskuvaa viime vuosikymmenen aluehallinnon uudistusprosessista, kartoitetaan osauudistusten sisältöön vaikuttaneita tekijöitä sekä selvitetään, olivatko kahden poliittisesti hyvin erilaisen hallituksen aluehallinnossa toteuttamat reformit keskenään linjassa.
2006. ISBN 978-952-213-515-5
Maankäyttö- ja rakennuslaki maaseudulla

Maankäyttö- ja rakennuslaki maaseudullaArvioita lain nykytilasta ja keskeiset kehittämistarpeet.
2019. ISBN 978-952-293-647-9
Maaseudun infraisännöinti

Maaseudun infraisännöinti

- kehittämistarpeet, edellytykset ja toimenpide-ehdotukset.
Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa tie-, ojitus- ja vesihuoltoisännöinnin tarvetta, palvelutarjontaa ja kehittämismahdollisuuksia sekä näiden isännöintipalveluiden koulutuksen kehittämistarvetta ja sisältöjä.
2019. ISBN 978-952-293-664-6
Maaseudun palvelut 11 kuntajohtajan näkökulmasta

Maaseudun palvelut 11 kuntajohtajan näkökulmastaMaaseudun palveluohjelman esiselvitys -hankkeen haastatteluosion yhteenveto
2013. ISBN 978-952-293-067-5
Maaseudun valokuituinvestoinnit

Maaseudun valokuituinvestoinnit

Selvitys maaseudun valokuiturakentamisen tilanteesta ja toteutusmalleista sekä valokuidun saatavuuden vaikutuksesta väestönkehitykseen.

Suomen Kuntaliiton koordinoiman Maaseudun INFRA -verkoston tilaamassa selvityksessä käsitellään maaseudun valokuituverkkojen tilannetta sekä valokuituinvestointien toteutusmalleja ja rahoitusta. Lisäksi selvityksessä arvioidaan valokuituinvestointien paikallisia ja alueellisia sosioekonomisia vaikutuksia.
2020. ISBN 978-952-293-701-8
Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkaluna

Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkalunaOppaassa kuvataan maaseutuvaikutusten arviointia ja sen hyödyntämistä yleisellä tasolla sekä erityisesti kuntarakenteen muutostilanteessa.
2015. ISBN 978-952-293-329-4
Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakuntauudistuksessa -hanke

Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakuntauudistuksessa -hankeRaportissa on kuvattu Kainuun ja Pirkanmaan maakunnissa toteutettujen maaseutuvaikutusten arvioinnin pilottien toimenpiteet ja tulokset sekä niiden perusteella laaditut politiikkasuositukset sekä pilottialueille että koko maahan.
2019. ISBN 978-952-293-643-1
Mahdollisuuksien lähiruoka

Mahdollisuuksien lähiruokaKasvava kiinnostus ruokaa kohtaan asettaa paineita kuntien ruokapalveluille. Miten esimerkiksi Helsingin luomuruokastrategia vaikuttaa markkinoihin? Entä miksi Mikkelissä on vaihdettu lähi- ja luomuruokaan? Inspiroidu hyvistä käytännöistä, jotka tekevät paikallisesta ruoasta arjen raaka-ainetta.
2011
Muuttoliike ja sen taloudelliset vaikutukset KuntaSuomi 2004 -kunnissa. KuntaSuomi -tutkimuksia nro 30

Muuttoliike ja sen taloudelliset vaikutukset KuntaSuomi 2004 -kunnissa. KuntaSuomi -tutkimuksia nro 30Tutkimus kuvaa kuntien välistä muuttollikettä KuntaSuomi 2004 -kunnissa vuosina 1995-1999.
2002. ISBN 951-755-772-8
Nyrkkitappelusta yhteiseen tulevaisuuteen. Analyysi kolmesta kuntayhteistyön toteutuksesta. Acta nro 178

Nyrkkitappelusta yhteiseen tulevaisuuteen. Analyysi kolmesta kuntayhteistyön toteutuksesta. Acta nro 178Julkaisussa kuvataan yhteistyön suunnittelua ja valmistelua, ratkaisuille asetettuja tavoitteita sekä miten kuntalaisille ja kuntien työntekijöille on tiedotettu muutoksesta ja miten he siihen suhtautuvat.
2005. ISBN 978-952-213-511-7
Onko elinkeinopolitiikalla tulevaisuutta? Kuntien ja seutujen elinkeinopolitiikan tulevaisuusbarometri. Acta nro 159

Onko elinkeinopolitiikalla tulevaisuutta? Kuntien ja seutujen elinkeinopolitiikan tulevaisuusbarometri. Acta nro 159Suomen Kuntaliiton ja kauppa- ja teollisuusministeriön tulevaisuusbarometrissa tarkastellaan elinkeinopolitiikan tulevaisuuden vaihtoehtoja kunta-alan toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten edustajien mielipiteiden pohjalta.
2003. ISBN 952-213-035-4
Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälleOppaan tarkoituksena on avata yrittäjille julkisia kilpailutusprosesseja ja tuoda esiin toimintamalleja yritysten ja kuntahankkijoiden vuoropuhelun kehittämiseksi ennen varsinaista hankintaprosessia.
2010
Opettajat yrityksiin -käsikirja

Opettajat yrityksiin -käsikirjaSuomen Kuntaliiton ja Taloudellisen Tiedotustoimiston yhteisessä julkaisussa painotetaan opettajien elinkeinoelämän tuntemuksen ja yritystietouden tarvetta.
2006. ISBN 952-213-096-6
Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja. Osa I. Ehdotus maaseudun palveluohjelmaksi

Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja. Osa I. Ehdotus maaseudun palveluohjelmaksiMaaseudun palveluohjelman esiselvitys -hankkeen loppuraportti. Hankkeessa luotu ehdotus kansallisesti toteutettavaksi maaseudun palveluohjelmaksi esitetään tässä julkaisussa.
2013. ISBN 978-952-293-053-8
Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja. Osa II. Esiselvitys-hankkeen keskeiset havainnot

Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja. Osa II. Esiselvitys-hankkeen keskeiset havainnotMaaseudun palveluohjelman esiselvitys -hankkeen loppuraportti. Hankkeen (1.5.2012–31.5.2013) keskeiset havainnot on koottu tähän julkaisuun.
2013. ISBN 978-952-293-055-2
Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina. Hankkeen loppuraportti.

Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina. Hankkeen loppuraportti.Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina - PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä -projektin (PPP-hanke) tarkoituksena oli kehittää pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä osallistua kuntien järjestämisvastuulla olevien tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen.
2010. ISBN 978-952-213-635-0
Rakennemuutoskatsaus 1/2009

Rakennemuutoskatsaus 1/2009Kuntaliiton alue- ja elinkeinokehitys -yksikön tuottama rakennemuutoskatsaus tuotetaan vuosittain. Katsauksen tavoitteena on kuvata ja arvioida aluekehityksen tilaa, mutta aistia myös kehityksen tulevia muutossuuntia.
2009. ISBN 978-952-213-431-8