Alueet ja elinkeinot

Rakennemuutoskatsaus 2010

Rakennemuutoskatsaus 2010Kuntaliiton alue- ja elinkeinokehitys -yksikön tuottama rakennemuutoskatsaus tuotetaan vuosittain.
2010. ISBN 978-952-213-565-0
Rakennemuutoskatsaus 2011

Rakennemuutoskatsaus 2011Kuntaliiton alue- ja elinkeinokehitys -yksikön tuottama rakennemuutoskatsaus tuotetaan vuosittain.
2011. ISBN 978-952-213-829-3
Ruokapalvelukartoitus 2014

Ruokapalvelukartoitus 2014Kunnat joutuvat järjestämään ja tarjoamaan ruokapalveluitaan nopeasti muuttuvissa ja monimutkaisissa toimintaympäristöissä. Kunta-alan keskeisiä ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttava tekijä on poliittinen toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset kuten kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Nopea teknologian kehitys ja haasteellinen kuntatalouden tila vaikuttavat myös ruokapalvelujen toimintaan. Edellä mainitut asiat aiheuttavat ruokapalveluille muutostarpeita ja siksi on nähty höydylliseksi kartoittaa kuntien ruokapalveluiden nykytila.
2014. ISBN 978-952-293-237-2
Seutujen hyväksi - kuntien parhaaksi? Acta nro 146

Seutujen hyväksi - kuntien parhaaksi? Acta nro 146Julkaisussa jäsennetään kuntakentässä vahvistuneen seudullisuuden taustaa ja pohditaan kuntien yhteistyön mahdollisuuksia palvelutuotannossa ja sen käyttökelpoisuutta elinkeinojen kehittämisessä sekä tarkastellaan kunnallistalouden, aluekehityksen ja seutuistumisen kehityskulkujen rajaamaa kuntien yhteistyön kriittistä kolmiyhteyttä.
2002. ISBN 951-755-824-4
Seutujohtamisen vaihtoehdot. Acta nro 163

Seutujohtamisen vaihtoehdot. Acta nro 163Julkaisu tuottaa uutta tutkimustietoa, jossa seutujohtamista tarkastellaan kunnallispoliittisesta, kunnallisoikeudellisesta ja yleisestä hallintotieteellisestä näkökulmasta. Tavoitteena on etsiä ja analysoida hyviä seutujohtamisen ja -demokratian malleja, jäsentää seutujohtamisen kokonaisuutta ja tuottaa sovellettavaa tietoa kehittämistyön pohjaksi.
2004. ISBN 978-952-213-301-4
Seutukaupunkien elinkeinorakenneselvitys

Seutukaupunkien elinkeinorakenneselvitysSelvitys vastaa tarpeeseemme saada koottua tietoa seutukaupunkien elinkeinorakenteesta yleisellä tasolla, sekä tarpeeseemme löytää mahdollisia yhdistäviä tekijöitä eri kaupunkien ja alueiden välillä. Tämän selvityksen myötä saatavaa informaatiota käytetään myös verkoston edunvalvontatyön tukena ja pohjana tulevaisuuden suunnittelussa.
2012. ISBN 978-952-213-966-5
Tehtävänä tulevaisuus

Tehtävänä tulevaisuusTutkimus seutukaupunkien ulottuvuuksista ja proaktiivisista johtamiskeinoista.
2017. ISBN 978-952-293-474-1
Toimintaympäristön muutokset ARTTU-tutkimuskunnissa 2000-luvulla. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 10

Toimintaympäristön muutokset ARTTU-tutkimuskunnissa 2000-luvulla. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 10Raportissa tarkastellaan ARTTU-tutkimuskuntien väestörakennetta, väestön kehitystä, työpaikkoja, yrityksiä ja työssäkäyntiä tilastollisten aineistojen perusteella. Raportti antaa kokonaiskuvan 2000-luvulla tapahtuneista muutoksista sekä kattavat pohjatiedot väestöstä ja työpaikoista. Väestö ja työpaikat paikallistalouden osatekijöinä määrittävät kunnan toiminnan kehittämisen reunaehdot.
2011. ISBN 978-952-213-766-1
Työ- ja toimintakyvyn muutos työllisyyden kuntakokeiluhankkeissa

Työ- ja toimintakyvyn muutos työllisyyden kuntakokeiluhankkeissaTyöllisyyspalvelujen vaikuttavuus -projektin
loppuraportti
2015. ISBN 978-952-293-326-3
Työkalupakki. Parempia palveluja läheltä

Työkalupakki. Parempia palveluja läheltäParempia palveluja läheltä osallistamisella ja resursseja kokoamalla.
Hyvien ja saavutettavissa olevien palvelujen ylläpitäminen maaseutualueilla edellyttää olemassa olevien resurssien täysimääräistä hyödyntämistä. Siihen tarvitaan uutta ajattelutapaa ja uusien toimintatapojen käyttöönottamista kunnissa.
2014. ISBN 978-952-293-176-4
Työllisyyden keittokirja

Työllisyyden keittokirjaTähän oppaaseen on koottu kokemuksia ja ideoita työllisyyttä edistävien palveluiden järjestämisestä. Mukana on kuuteen teemaan
jaetut 30 erilaista esimerkkiä toimintatavoista, joilla on saavutettu hyviä tuloksia ja vaikuttavuutta.
2014. ISBN 978-952-293-244-0
Työllisyyspalvelujen toimintakykymittarin pilotointi

Työllisyyspalvelujen toimintakykymittarin pilotointiTyöllisyyspalvelujen vaikuttavuus -projektin väliraportti.
Väliraportissa esitellään Kuntaliiton tutkimusprojektissa rakennettu toimintakykymittari ja sillä kerätyn ensimmäisen aineiston tuloksia. Aineisto kerättiin yhteensä 19 Työllisyyden kuntakokeiluhankkeessa alkuvuodesta 2014. Varsinaiseen tutkimusaineistoon saatiin vastauksia 651 vaikeasti työllistyvältä kuntalaiselta. Väliraportissa esitellään projektin tavoitteet, mittarin teoreettinen viitekehys ja tutkimusasetelma, mittarin pilotointi sekä tutkimusaineiston analysointi ja välitulokset.
2014. ISBN 978-952-293-225-9