Alueet ja elinkeinot

Tehtävänä tulevaisuus

Tehtävänä tulevaisuusTutkimus seutukaupunkien ulottuvuuksista ja proaktiivisista johtamiskeinoista.
2017. ISBN 978-952-293-474-1
Toimintaympäristön muutokset ARTTU-tutkimuskunnissa 2000-luvulla. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 10

Toimintaympäristön muutokset ARTTU-tutkimuskunnissa 2000-luvulla. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 10Raportissa tarkastellaan ARTTU-tutkimuskuntien väestörakennetta, väestön kehitystä, työpaikkoja, yrityksiä ja työssäkäyntiä tilastollisten aineistojen perusteella. Raportti antaa kokonaiskuvan 2000-luvulla tapahtuneista muutoksista sekä kattavat pohjatiedot väestöstä ja työpaikoista. Väestö ja työpaikat paikallistalouden osatekijöinä määrittävät kunnan toiminnan kehittämisen reunaehdot.
2011. ISBN 978-952-213-766-1
Työ- ja toimintakyvyn muutos työllisyyden kuntakokeiluhankkeissa

Työ- ja toimintakyvyn muutos työllisyyden kuntakokeiluhankkeissaTyöllisyyspalvelujen vaikuttavuus -projektin
loppuraportti
2015. ISBN 978-952-293-326-3
Työkalupakki. Parempia palveluja läheltä

Työkalupakki. Parempia palveluja läheltäParempia palveluja läheltä osallistamisella ja resursseja kokoamalla.
Hyvien ja saavutettavissa olevien palvelujen ylläpitäminen maaseutualueilla edellyttää olemassa olevien resurssien täysimääräistä hyödyntämistä. Siihen tarvitaan uutta ajattelutapaa ja uusien toimintatapojen käyttöönottamista kunnissa.
2014. ISBN 978-952-293-176-4
Työllisyyden keittokirja

Työllisyyden keittokirjaTähän oppaaseen on koottu kokemuksia ja ideoita työllisyyttä edistävien palveluiden järjestämisestä. Mukana on kuuteen teemaan
jaetut 30 erilaista esimerkkiä toimintatavoista, joilla on saavutettu hyviä tuloksia ja vaikuttavuutta.
2014. ISBN 978-952-293-244-0
Työllisyyspalvelujen toimintakykymittarin pilotointi

Työllisyyspalvelujen toimintakykymittarin pilotointiTyöllisyyspalvelujen vaikuttavuus -projektin väliraportti.
Väliraportissa esitellään Kuntaliiton tutkimusprojektissa rakennettu toimintakykymittari ja sillä kerätyn ensimmäisen aineiston tuloksia. Aineisto kerättiin yhteensä 19 Työllisyyden kuntakokeiluhankkeessa alkuvuodesta 2014. Varsinaiseen tutkimusaineistoon saatiin vastauksia 651 vaikeasti työllistyvältä kuntalaiselta. Väliraportissa esitellään projektin tavoitteet, mittarin teoreettinen viitekehys ja tutkimusasetelma, mittarin pilotointi sekä tutkimusaineiston analysointi ja välitulokset.
2014. ISBN 978-952-293-225-9