Alueet ja elinkeinot

Kuinka johtaa elinvoimaa?

Kuinka johtaa elinvoimaa?

Viiden kaupungin tapaustutkimus elinvoiman
määrittelystä, organisoinnista ja johtamisesta
2018. ISBN 978-952-293-611-0
Kuntien elinkeinopolitiikan resurssien kohdentuminen vuonna 2016

Kuntien elinkeinopolitiikan resurssien kohdentuminen vuonna 2016

Raportti tarjoaa ajankohtaista tietoa kunnissa tehtävän elinvoimatyön kokonaisuudesta. Raportti perustuu Kuntaliiton kesällä 2017 laatimaan kyselyyn.
2018
Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille

Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaillePerusteluja ja ohjeita hankintoihin.
Lähis-opas auttaa tekemään ja ideoimaan hyviä hankintapäätöksiä kotimaisen ja paikallisten lähiruokaketjujen hyväksi.
2017
Tehtävänä tulevaisuus

Tehtävänä tulevaisuusTutkimus seutukaupunkien ulottuvuuksista ja proaktiivisista johtamiskeinoista.
2017. ISBN 978-952-293-474-1
Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkaluna

Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkalunaOppaassa kuvataan maaseutuvaikutusten arviointia ja sen hyödyntämistä yleisellä tasolla sekä erityisesti kuntarakenteen muutostilanteessa.
2015. ISBN 978-952-293-329-4
Työ- ja toimintakyvyn muutos työllisyyden kuntakokeiluhankkeissa

Työ- ja toimintakyvyn muutos työllisyyden kuntakokeiluhankkeissaTyöllisyyspalvelujen vaikuttavuus -projektin
loppuraportti
2015. ISBN 978-952-293-326-3
Elinkeinot kuntaliitoksissa

Elinkeinot kuntaliitoksissaTutkimuksen näkökulmia.
Talouden vaikean suhdannetilanteen vuoksi näyttää selvältä, että elinkeinoelämän merkitys tulee korostumaan ainakin niissä kuntaliitoksissa, jotka valmistellaan ja toteutetaan ennen 2020-luvun vaihdetta.
2015. ISBN 978-952-293-284-6
Työllisyyden keittokirja

Työllisyyden keittokirjaTähän oppaaseen on koottu kokemuksia ja ideoita työllisyyttä edistävien palveluiden järjestämisestä. Mukana on kuuteen teemaan
jaetut 30 erilaista esimerkkiä toimintatavoista, joilla on saavutettu hyviä tuloksia ja vaikuttavuutta.
2014. ISBN 978-952-293-244-0
Ruokapalvelukartoitus 2014

Ruokapalvelukartoitus 2014Kunnat joutuvat järjestämään ja tarjoamaan ruokapalveluitaan nopeasti muuttuvissa ja monimutkaisissa toimintaympäristöissä. Kunta-alan keskeisiä ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttava tekijä on poliittinen toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset kuten kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Nopea teknologian kehitys ja haasteellinen kuntatalouden tila vaikuttavat myös ruokapalvelujen toimintaan. Edellä mainitut asiat aiheuttavat ruokapalveluille muutostarpeita ja siksi on nähty höydylliseksi kartoittaa kuntien ruokapalveluiden nykytila.
2014. ISBN 978-952-293-237-2
Työllisyyspalvelujen toimintakykymittarin pilotointi

Työllisyyspalvelujen toimintakykymittarin pilotointiTyöllisyyspalvelujen vaikuttavuus -projektin väliraportti.
Väliraportissa esitellään Kuntaliiton tutkimusprojektissa rakennettu toimintakykymittari ja sillä kerätyn ensimmäisen aineiston tuloksia. Aineisto kerättiin yhteensä 19 Työllisyyden kuntakokeiluhankkeessa alkuvuodesta 2014. Varsinaiseen tutkimusaineistoon saatiin vastauksia 651 vaikeasti työllistyvältä kuntalaiselta. Väliraportissa esitellään projektin tavoitteet, mittarin teoreettinen viitekehys ja tutkimusasetelma, mittarin pilotointi sekä tutkimusaineiston analysointi ja välitulokset.
2014. ISBN 978-952-293-225-9
Työkalupakki. Parempia palveluja läheltä

Työkalupakki. Parempia palveluja läheltäParempia palveluja läheltä osallistamisella ja resursseja kokoamalla.
Hyvien ja saavutettavissa olevien palvelujen ylläpitäminen maaseutualueilla edellyttää olemassa olevien resurssien täysimääräistä hyödyntämistä. Siihen tarvitaan uutta ajattelutapaa ja uusien toimintatapojen käyttöönottamista kunnissa.
2014. ISBN 978-952-293-176-4
Hankinnat osana kuntien elinvoiman johtamista

Hankinnat osana kuntien elinvoiman johtamistaTutkimus kuntien hankinnoista elinvoiman johtamisen välineenä on osa suurempaa Kuntaliiton ”elinvoiman eväät” -hankekokonaisuutta.
2013. ISBN 978-952-249-262-3
Maaseudun palvelut 11 kuntajohtajan näkökulmasta

Maaseudun palvelut 11 kuntajohtajan näkökulmastaMaaseudun palveluohjelman esiselvitys -hankkeen haastatteluosion yhteenveto
2013. ISBN 978-952-293-067-5
Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja. Osa I. Ehdotus maaseudun palveluohjelmaksi

Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja. Osa I. Ehdotus maaseudun palveluohjelmaksiMaaseudun palveluohjelman esiselvitys -hankkeen loppuraportti. Hankkeessa luotu ehdotus kansallisesti toteutettavaksi maaseudun palveluohjelmaksi esitetään tässä julkaisussa.
2013. ISBN 978-952-293-053-8
Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja. Osa II. Esiselvitys-hankkeen keskeiset havainnot

Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja. Osa II. Esiselvitys-hankkeen keskeiset havainnotMaaseudun palveluohjelman esiselvitys -hankkeen loppuraportti. Hankkeen (1.5.2012–31.5.2013) keskeiset havainnot on koottu tähän julkaisuun.
2013. ISBN 978-952-293-055-2
Kaupunki oman onnensa seppänä

Kaupunki oman onnensa seppänäKuntien elinkeinopolitiikan organisointi muuttuvassa toimintaympäristössä.
Selvitys on osa Elinvoiman eväät -kokonaisuutta. Se tarjoaa lukijalle jäsennyksen toimintaympäristön muutostekijöistä ja niiden vaikutuksista kuntien elinkeinopolitiikan painotuksiin ja organisointiin.
2012. ISBN 978-952-213-993-1
Kunnat ja paikallinen kehittäminen

Kunnat ja paikallinen kehittäminenKuntanäkökulmia paikalliseen kehittämiseen
2012. ISBN 978-952-213-967-2
Seutukaupunkien elinkeinorakenneselvitys

Seutukaupunkien elinkeinorakenneselvitysSelvitys vastaa tarpeeseemme saada koottua tietoa seutukaupunkien elinkeinorakenteesta yleisellä tasolla, sekä tarpeeseemme löytää mahdollisia yhdistäviä tekijöitä eri kaupunkien ja alueiden välillä. Tämän selvityksen myötä saatavaa informaatiota käytetään myös verkoston edunvalvontatyön tukena ja pohjana tulevaisuuden suunnittelussa.
2012. ISBN 978-952-213-966-5
Rakennemuutoskatsaus 2011

Rakennemuutoskatsaus 2011Kuntaliiton alue- ja elinkeinokehitys -yksikön tuottama rakennemuutoskatsaus tuotetaan vuosittain.
2011. ISBN 978-952-213-829-3
Kunta ruokaostoksilla. Selvitys ruokapalveluiden nykytilasta ja kehitysnäkymistä

Kunta ruokaostoksilla. Selvitys ruokapalveluiden nykytilasta ja kehitysnäkymistäRuokapalvelut ovat olleet viime vuosina kunnissa muutosten alaisina ja sen vuoksi on nähty hyödylliseksi kartoittaa niiden
nykytilannetta. Edellinen vastaava selvitys on tehty vuonna 2004.
2011. ISBN 978-952-213-767-8