Sosiaali ja terveys

Lastensuojelupalvelujen hankkimisen ja tuottamisen näköaloja. Raportti kyselystä palvelujen hankkijoille ja tuottajille Kuntaliiton LapsARVI-hankkeessa vuonna 2007

Lastensuojelupalvelujen hankkimisen ja tuottamisen näköaloja. Raportti kyselystä palvelujen hankkijoille ja tuottajille Kuntaliiton LapsARVI-hankkeessa vuonna 2007
Lastensuojelupalvelujen järjestäminen ja saatavuus Manner-Suomen kunnissa vuonna 2010

Lastensuojelupalvelujen järjestäminen ja saatavuus Manner-Suomen kunnissa vuonna 2010Julkaisussa kuvataan tulokset lastensuojelupalvelujen tarjontaa ja saatavuutta koskevista kysymyksistä, jotka sisältyivät kunnille syksyllä 2010 lähetettyyn kyselyyn.
2013. ISBN 978-952-293-085-9
Lastensuojelupalvelujen kustannukset ja hinnoittelu

Lastensuojelupalvelujen kustannukset ja hinnoitteluJulkaisussa kuvataan suurten kustannusten tasausjärjestelmä ongelmineen ja kehittämistarpeineen sekä esitellään kustannuslaskennan perusteita ja malleja sekä hinnoittelun perusteita esimerkkien avulla.
2004. ISBN 952-213-131-8
Lastensuojelupalvelujen laadunhallinta

Lastensuojelupalvelujen laadunhallintaJulkaisussa pohditaan laadunhallinnan merkitystä ja sisältöä lastensuojelussa, kuvataan laadun arvioinnin näkökulmia ja esitellään laatukriteerien mahdollisuuksia sekä esimerkkejä prosessien kuvaamisesta.
2004. ISBN 952-213-132-6
Lastensuojelupalvelujen onnistumisen arviointi

Lastensuojelupalvelujen onnistumisen arviointiJulkaisussa kuvataan toiminan ohjauksen ja johtamisen näkökulmasta lastensuojelupalvelujen nykytilaa, kehittämiskohteita, arvioinnin merkitystä sekä lastensuojeluprosessin onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä.
2004. ISBN 952-213-133-4
Lastensuojelutarpeen muutoksen arviointi perheen toimintakykyä mittaamalla

Lastensuojelutarpeen muutoksen arviointi perheen toimintakykyä mittaamallaLastensuojelun vaikuttavuusmittari -projektin loppuraportti 2015
2015. ISBN 978-952-293-325-6
Lyhennelmä julkaisusta Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta – ikääntyneet potilaat

Lyhennelmä julkaisusta Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta – ikääntyneet potilaatHuomio potilasohjaukseen auttaa hallitsemaan ikäihmisten päivystyshoidon kysyntää.
2017
Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa. Case päivähoito

Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa. Case päivähoitoPeruspalvelujen pääasiallinen tuotantovastuu on kuntasektorilla. Tulopohjan vahvistaminen ja kysynnän ohjaaminen on välttämätöntä, jottei tuloverotukseen kohdistu valtavia paineita. Tutkimuksessa kartoitetaan ne peruspalvelut, joissa maksutuloilla on fiskaalinen ja kysyntää ohjaava vaikutus sekä ne palvelut, joissa kysyntää ei voida maksupolitiikalla ohjata.
2011. ISBN 978-952-213-739-5
Miksi iäkäs ihminen lähtee päivystykseen?

Miksi iäkäs ihminen lähtee päivystykseen?Laadullinen tutkimus kotona asuvien ikäihmisten päivystykseen lähtemispäätökseen vaikuttavista tekijöistä.
Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 2.
2014. ISBN 978-952-293-235-8
Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään?

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään?Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 1.
2014. ISBN 978-952-293-218-1
Musiikkiterapianimikkeistö. Nomenklatur för musikterapi

Musiikkiterapianimikkeistö. Nomenklatur för musikterapiMusiikkiterapianimikkeistö on tarkoitettu musiikkiterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää musiikkiterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä.
2017. ISBN 978-952-293-545-8
Näkökulmia terveydenhuollon järjestämismalliin ja rahoitukseen

Näkökulmia terveydenhuollon järjestämismalliin ja rahoitukseenTerveydenhuollon rahoitus on noussut viime vuosina niin paikallisen, alueellisen kuin valtakunnallisen keskustelun polttopisteeseen.
Raportin tarkoitus on arvioida terveydenhuollon rahoittamisen keskustelualoitteita kunnan, kansalaisen sekä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoisuuden näkökulmasta.
2011. ISBN 978-952-213-702-9
Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen

Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen

Julkaisu käsittelee palveluasumisen järjestämiseen kilpailuttamiseen liittyviä näkökohtia. Julkaisu on tarkoitettu kuntien palveluasumisen ja hankintojen suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta vastaaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä yhteistyötahoille.
Oppaassa ei ole huomioitu nykyisen hankintalain (1397/2016) vaatimuksia.


Palveluja yhteistyössä - kunnat valintojen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen seudullinen yhteistyö verkostoitumiseen ja työnjakoon perustuvana monitoimijaisena mallina. Tapaustutkimus Oulunkaaren seutukunnan kunnista ja Vaalan kunnasta. Acta nro 177

Palveluja yhteistyössä - kunnat valintojen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen seudullinen yhteistyö verkostoitumiseen ja työnjakoon perustuvana monitoimijaisena mallina. Tapaustutkimus Oulunkaaren seutukunnan kunnista ja Vaalan kunnasta. Acta nro 177Tutkimuksessa selvitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilannetta ja millaisilla seudullisilla yhteistyökäytännöillä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan järjestää.
2005. ISBN 978-952-213-510-0
Panosta hyvinvointiin - se kannattaa!

Panosta hyvinvointiin - se kannattaa!Suomen Kuntaliiton kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut järjestivät yhteisen seminaarin Panosta hyvinvointiin – se kannattaa! 10.9.2015 Kuntamarkkinoilla.
2016
Perusterveydenhuollon toimintamallit ja strategiset valinnat. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 29. Acta nro 138

Perusterveydenhuollon toimintamallit ja strategiset valinnat. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 29. Acta nro 138Raportti tutkimusohjelman terveystoimen tutkimuksen toisen kyselykierroksen tuloksista.
2001. ISBN 951-755-774-4
Perusterveydenhuolto koetuksella. Tutkimus kunnallisesta perusterveydenhuollosta 1997-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 47. Acta nro 167

Perusterveydenhuolto koetuksella. Tutkimus kunnallisesta perusterveydenhuollosta 1997-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 47. Acta nro 167Tutkimuksessa kuvataan perusterveydenhuollon palvelujärjestelmiä, toiminnan kehittämistä ja resursseja sekä johtamisen ja ohjauksen kysymyksiä sekä niissä tapahtuneita muutoksia.
2004. ISBN 978-952-213-292-5
Puheterapianimikkeistö. Nomenklatur för talterapi

Puheterapianimikkeistö. Nomenklatur för talterapiPuheterapianimikkeistö on puheterapian palvelujen dokumentoinnin ja rakenteisen kirjaamisen työväline sähköisissä potilaskertomusjärjestelmissä. Nimikkeistöä käytetään myös puheterapian palvelujen ja työn tilastoinnissa, tuotteistamisessa sekä ammattiin orientoitumisen tukena.
2017. ISBN 978-952-293-546-5
Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta - ikääntyneet potilaat

Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta - ikääntyneet potilaatIkääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 8.
2017. ISBN 978-952-293-496-3
Päivähoito - kuntien kilpailuvaltti? Tutkimus lasten päivähoidosta vuosina 1996-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 46. Acta nro 165

Päivähoito - kuntien kilpailuvaltti? Tutkimus lasten päivähoidosta vuosina 1996-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 46. Acta nro 165Raportissa kuvataan KuntaSuomi 2004 -kuntien päivähoitoammattilaisten arvioita paitsi kuntien päivähoidon nykytilasta ja muutoksista myös erilaisten kehittämiskohteiden tärkeydestä.
2004. ISBN 978-952-213-303-8