Johtaminen, hallinto

Kunnanjohtajien virkojen houkuttelevuus

Kunnanjohtajien virkojen houkuttelevuusRaportin tarkoituksena on antaa yleiskuva Manner-Suomen kunnanjohtajien viranhaun kiinnostavuudesta. Selvitys keskittyy kunnanjohtajien virkojen hakijamääriin ja hakuaikojen jatkamisen yleisyyteen.
Raportti on jatkoa Anni Jäntin selvitykselle Kunnanjohtajien saatavuus.
2012. ISBN 978-952-213-943-6
Kunnanjohtajiin kohdistunut epäluottamus vuosina 2005-2013

Kunnanjohtajiin kohdistunut epäluottamus vuosina 2005-2013Selvityksessä tarkastellaan kunnanjohtajaan kohdistunutta epäluottamusta, joka ilmenee virallisena aloitteena.
Uutta kunnista -julkaisusarja nro 6/2014.
2014
Kunnasta maakuntaan - siirtymävaiheen järjestelyt

Kunnasta maakuntaan - siirtymävaiheen järjestelytSote- ja maakuntauudistus etenee. Hallitus antoi 2. maaliskuuta 2017 eduskunnalle esityksen maakuntalaista, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista sekä niiden ja pelastustoimen järjestämislain voimaanpanolaista (voimaanpanolaki).
2017
Kunta - kahden johtajuuden areena

Kunta - kahden johtajuuden areenaOman haasteensa kuntien johtamiseen tuo sen kaksinapaisuus. Osaavatko virkatyötä tekevät ammattijohtajat ja luottamushenkilöjohtajat yhdistää viisautensa ja johtamistaitonsa kunnan parhaaksi. Onko johtamistyö tavoitteellista? Onko strategiaprosessi hallussa? Ovatko roolit ja työnjako selkeät?
2001. ISBN 952-213-114-8
Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä

Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä

Julkaisussa käydään läpi yhteistyön nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Kumppanuus jatkuu, laajenee ja syvenee yhä uusien verkostojen kanssa.
2018. ISBN 978-952-293-632-5
Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä. Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II. Kuntademokratian toimintatavat

Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä. Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II. Kuntademokratian toimintatavatKuntademokratian toimintatavat -työkalu on syntynyt osana Kuntien demokratiatilinpäätös -hanketta, joka on Kuntaliiton ja 12 pilottikunnan yhteinen vuoteen 2008 jatkuva kehittämishanke.
2006. ISBN 952-213-153-9
Kunta päättäjän perspektiivistä. Tutkimus kuntien luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 1995-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 54. Acta nro 176.

Kunta päättäjän perspektiivistä. Tutkimus kuntien luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 1995-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 54. Acta nro 176.Tutkimuksessa kartoitetaan kunnallisten päättäjien käsityksiä omasta vaikutusvallastaan, kunnan päätöksentekokulttuurista, kunnallisista palveluista, palvelutuotannon uudistamisesta ja vaihtoehtoisista organisointimalleista.
2005. ISBN 978-952-213-293-2
Kunta tarvitsee palvelustrategian

Kunta tarvitsee palvelustrategianElinvoimaiselle ja toimintakykyiselle kunnalle on tunnusomaista ennakointi, kaukonäköisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus. Tällöin kunnan johtamistyöstä vastuussa olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat eivät tyydy vain reagoimaan eteen tuleviin asioihin, vaan he pyrkivät varautumaan toimintaympäristön muutoksiin riittävän hyvissä ajoin.
2008. ISBN 978-952-213-423-3
Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla

Kuntaliitto julkaisi vuonna 2009 oppaan kunta-alan viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan. Opas on nyt päivitetty uuden hankintalain perusteella ja viestintäkentän kehityksen mukaisesti.
2018. ISBN 978-952-293-610-3
Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Perusopetus ja lukiokoulutus Paras-uudistuksessa.

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Perusopetus ja lukiokoulutus Paras-uudistuksessa.Julkaisussa tarkastellaan perusopetus- ja lukiopalvelujen järjestämistä meneillään olevassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, kuntarajat ylittäviä palveluja, elämänkaarimallin ja tilaaja-tuottajatoimintatavan soveltumista opetustoimeen sekä opetuspalvelujen järjestämistä yhteistoiminta-alueella.
2009. ISBN 978-952-213-432-5
Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Paras-uudistuksessa

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Paras-uudistuksessaKirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Paras-uudistuksessa -hankkeen tavoitteena oli selvittää kunta- ja palvelurakenneuudistuksen aikaansaamia muutoksia kuntien kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämis- ja tuotantotavoissa sekä hallintorakenteissa.
2009. ISBN 978-952-213-477-6
Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kansalliskielet

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kansalliskieletKunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpano saattaaa aiheuttaa suuria muutoksia kuntalaisten kielellisiin oikeuksiin, esimerkiksi silloin, jos kaksikielinen kunta muutoksen kautta muuttuu yksikieliseksi.
2007. ISBN 978-952-213-232-1
Kunta. Ihmisten yhteisö

Kunta. Ihmisten yhteisöJulkaisu on kunnallisvaaliehdokkaille ja kaikille kunta-asioista kiinnostuneille oiva, tiivis perutietopaketti kunnista ja kunnan tehtävistä.
2008. ISBN 978-952-213-401-1
Kuntademokratian toimintatavat. Kuntien demokratiatilinpäätös. Teemavihko 2

Kuntademokratian toimintatavat. Kuntien demokratiatilinpäätös. Teemavihko 2Kuntien demokratiatilinpäätöshankkeen "Kuntademokratian toimintatavat" - teemavihko kunnille opastusta siihen, miten ne itse voivat itse arvioida sitä, miten kuntalaisten käytettävissä olevat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet toimivat, mitä ongelmia ja vahvuuksia niiden toimivuuteen liittyy sekä miten kuntademokratian toimivuuteen liittyviä kehittämistarpeita voidaan tunnistaa.
2006. ISBN 952-213-106-7
Kuntajohtajan johtajasopimus

Kuntajohtajan johtajasopimus- puitteet ja pelisäännöt johtamistyölle.
2016. ISBN 978-952-293-388-1
Kuntajohtaminen 2015 - suunta, sisältö ja välineet

Kuntajohtaminen 2015 - suunta, sisältö ja välineet2. uudistettu painos
2009. ISBN 978-952-213-553-7
Kuntajohtamisen ja demokratian käytännöt 1997-2000. Acta nro 125

Kuntajohtamisen ja demokratian käytännöt 1997-2000. Acta nro 125Tutkimus kuntien valtuustokaudella 1997-2000 käyttämistä organisatorisista ja toiminnallisista ratkaisuista demokratian ja poliittisen johtajuuden tukemiseksi ja poliittisen päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi.
2000. ISBN 951-755-853-8
Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä. Käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Acta nro 153

Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä. Käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Acta nro 153Tutkimuksen avulla on pyritty löytämään hyviä konsernijohtamisen käytäntöjä sekä nostamaan esille ongelmia ja havaittuja konsernijohtamisen kehittämistarpeita.
2005. ISBN 952-213-069-9
Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminenKuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite
2012. ISBN 978-952-213-982-5
Kuntalainen - kansalainen. Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta 1996-2004. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 56. Acta nro 182

Kuntalainen - kansalainen. Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta 1996-2004. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 56. Acta nro 182Tutkimuksessa tarkastellaan kuntalaisten mielipiteitä mm. kunnallisista palveluista ja kuntansa päätöksenteon toimivuudesta, samaten kuin kuntalaisuuden ulottuvuuksia, kuntasamastumista sekä kuntalaisten osallistumista edustuksellisen ja suoran demokratian väylien kautta 47 KuntaSuomi-tutkimuskunnassa.
2006. ISBN 978-952-213-513-1