Johtaminen, hallinto

Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä. Käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Acta nro 153

Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä. Käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Acta nro 153Tutkimuksen avulla on pyritty löytämään hyviä konsernijohtamisen käytäntöjä sekä nostamaan esille ongelmia ja havaittuja konsernijohtamisen kehittämistarpeita.
2005. ISBN 952-213-069-9
Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminenKuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite
2012. ISBN 978-952-213-982-5
Kuntalainen - kansalainen. Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta 1996-2004. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 56. Acta nro 182

Kuntalainen - kansalainen. Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta 1996-2004. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 56. Acta nro 182Tutkimuksessa tarkastellaan kuntalaisten mielipiteitä mm. kunnallisista palveluista ja kuntansa päätöksenteon toimivuudesta, samaten kuin kuntalaisuuden ulottuvuuksia, kuntasamastumista sekä kuntalaisten osallistumista edustuksellisen ja suoran demokratian väylien kautta 47 KuntaSuomi-tutkimuskunnassa.
2006. ISBN 978-952-213-513-1
Kuntalaisen monet roolit. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 37. Acta nro 147

Kuntalaisen monet roolit. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 37. Acta nro 147Raportti koostuu viidestä itsenäisestä artikkelista. Niissä käsitellään mm. kuntalaisten mielipiteitä kunnallisista palveluista, kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista, järjestöosallistumista, samastumista asuinkuntaansa sekä suhtautumista kunnalliseen päätöksentekoon.
2002. ISBN 952-213-031-1
Kuntalaisen muuttuvat roolit

Kuntalaisen muuttuvat roolitKuntalaisten huomioon ottaminen sekä vuorovaikutuksen lisääminen kunnan ja kuntalaisten välillä on tärkeää, mutta samalla pitää nähdä kunnan ja kuntalaisten suhteen moninaisuus. Tässä julkaisussa eritellään ja jäsennetään, minkälaisissa rooleissa kuntalaiset toimivat suhteessa kuntaan. Uusi kunta 2017 -julkaisu.
2010. ISBN 978-952-213-744-9
Kuntalaisten kunta. Asukkaiden näkemyksiä kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta. Kuntien demokratiatilinpäätös, teema 3

Kuntalaisten kunta. Asukkaiden näkemyksiä kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta. Kuntien demokratiatilinpäätös, teema 3Raportissa kartoitetaan kuntalaisten näkemyksiä kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta. Raportti on osa demokratiatilinpäätöshanketta, joka käynnistyi vuonna 2004 jatkuen aina vuoden 2008 loppuun asti.
2008. ISBN 978-952-213-316-8
Kuntaliitokset suurennuslasin alla

Kuntaliitokset suurennuslasin allaHavaintoja ja päätelmiä 2000-luvun kuntaliitosdokumenteista.
2013. ISBN 978-952-293-104-7
Kuntaliiton linjaus liiton ja kuntien turvallisuustyölle

Kuntaliiton linjaus liiton ja kuntien turvallisuustyölleKuntaliitto tukee omilla toimenpiteillään kunnissa tehtävää turvallisuustyötä, jonka tavoitteena on turvallisen elinympäristön luominen ja ylläpito, turvallinen kunta.
2003. ISBN 951-755-823-6
Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuriViitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan asianhallinnan ja sitä tukevien tietojärjestelmien kehittämisessä, erityisesti hallinnon toimintatapojen digitalisointiin. Viitearkkitehtuurikuvauksen tavoitteena on yhdenmukaistaa asianhallinnan prosesseja ja käsitteitä ja siten edistää toteutusratkaisujen yhteentoimivuutta. Viitearkkitehtuurissa on kuvattu, miten asianhallinnan yleistetyt toimintaprosessit, sidosryhmät, roolit, päätiedot ja tietojärjestelmäpalvelut toimivat kokonaisuutena.
2016. ISBN 978-952-293-368-3
Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri, liiteosa

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri, liiteosa

Julkaisun liiteosa.
Julkaisu


Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuriTämä viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan henkilöstöhallinnon toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Sen tavoitteena on henkilöstöhallinnon prosessien ja käsitteiden yhdenmukaisuus ja toteutusratkaisujen yhteentoimivuus.
2014. ISBN 978-952-293-383-6
Kuntasektorin käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuriTämä viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena ratkaisua kuvattaessa ja toteutettaessa. Tavoitteena on käyttövaltuushallinnan prosessien ja käsitteiden yhdenmukaisuus ja toteutusratkaisujen yhteentoimivuus. Viitearkkitehtuurin avulla yksittäisen
kunnan on helppo ottaa käyttöön kuntien tai kunnan yhteinen tai yhteensopiva
käyttövaltuuksien hallinta.
2013. ISBN 978-952-293-384-3
Kuntasektorin MDM-viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin MDM-viitearkkitehtuuriTämä viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan master datan hallinnointia toteutettaessa. Tavoitteena on master datan hallinnoinnin toimivuus ja yhdenmukaisuus läpi kunnan.
2013. ISBN 978-952-293-385-0
Kuntasektorin taloushallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin taloushallinnon viitearkkitehtuuriTämä viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan taloushallinnon toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Sen tavoitteena on taloushallinnon prosessien ja käsitteiden yhdenmukaisuus ja toteutusratkaisujen yhteentoimivuus, tehokkuuden lisääminen sekä raportoinnin ja tilastoinnin kehittämisen helpottaminen.
2014. ISBN 978-952-293-386-7
Kuntatyö ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmääKuntapäättäjillä ja kuntakonsernien johdolla on haasteena tulevina vuosina palvelujen turvaaminen kuntalaisille, osaavan työvoiman saatavuus ja talouden tasapainon hallinta. Julkiset palvelut ja sen myötä myös kuntatyö ovat merkittävien muutosten edessä. Julkaisussa esitetään toimenpiteitä uuden henkilöstön rekrytoimiseksi, nykyisen henkilöstön työssä jatkamisen edistämiseksi sekä henkilöstöjohtamisen, tuloksellisuuden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.
2012. ISBN 978-952-213-906-1
Kuntaviestinnän opas

Kuntaviestinnän opasOhjeet kunnan ja kuntapalveluja tuottavan yhteisön viestintään ja markkinointiin
2016. ISBN 978-952-293-391-1
Kuntien erilaistuva työelämä. Tutkimus kunnallisista työyhteisöistä 1995-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 50. Acta nro 170

Kuntien erilaistuva työelämä. Tutkimus kunnallisista työyhteisöistä 1995-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 50. Acta nro 170Tutkimuksen keskeisenä tehtävänä on kuvata työelämän laadun muutosta. Aineistoa on analysoitu kunnittain, palvelutoiminnoittain, työyhteisöittäin, ikäryhmittäin, palvelussuhdelajeittain ja hierarkiatasoittain.
2004. ISBN 978-952-213-257-4
Kuntien hallinto muuttuvassa toimintaympäristössä - kunnallisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit sekä niiden yhteensopivuus toimintaympäristön kanssa. Acta nro 114

Kuntien hallinto muuttuvassa toimintaympäristössä - kunnallisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit sekä niiden yhteensopivuus toimintaympäristön kanssa. Acta nro 114Tutkimuksesa selvitetään, miten poliitikkojen ja viranhaltijoiden yhteistyö toimii ja miten osapuolet osallistuvat päätöksenteon eri vaiheisiin.
1999. ISBN 978-952-213-328-1
Kuntien johtoryhmien kokoonpano ja työskentely vuonna 2014

Kuntien johtoryhmien kokoonpano ja työskentely vuonna 2014Raportissa tarkastellaan kuntien johtoryhmien yleisyyttä, kunnan ja konsernihallinnon johtoryhmien osalta myös niiden kokoonpanoa ja työskentelytapoja. Tarkastelu tehdään pääosin kuntakokoluokittain.
Uutta kunnista -julkaisusarja nro 1/2015.
2015
Kuntien markkinointitutkimus 2018

Kuntien markkinointitutkimus 2018

Uutta kunnista -julkaisu nro 1/2019.
2019