Acta-tutkimussarja

ACTA on Suomen Kuntaliiton tutkimustoiminnan julkaisusarja. Sarja on tar­­koi­tettu Sinulle, joka haluat perehtyä ilmiöiden taustoihin ja muodostaa itsenäisen käsityksesi asioista.


Kun romppeet ovat paikoillaan. Onnistunut kuntafuusio - pehmeä vai kova henkilöstövoimavarojen johtaminen. Acta nro 204

Kun romppeet ovat paikoillaan. Onnistunut kuntafuusio - pehmeä vai kova henkilöstövoimavarojen johtaminen. Acta nro 204Kuntaliitokset ovat kytkeytyneet varsin vahvaksi osaksi kunta- ja palvelurakenneuudistusta.
2008. ISBN 978-952-293-096-5
Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Acta nro 224

Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Acta nro 224Julkaisu haastaa lukijansa pohtimaan, onko meillä Suomessa varaa rapauttaa kunnallinen
itsehallinto. Mikä merkitys itsehallinnollisesti vahvoilla kunnilla voisi olla siinä kamppailussa, jota suomalainen yhteiskunta käy selviytyäkseen tulevaisuuden haasteista? Mitkä ovat kunnalliseen itsehallintoon kohdistuvat uhat ja mahdollisuudet toimintaympäristön nopean muuttumisen vuoksi?
2011. ISBN 978-952-213-720-3
Kunnalliset palvelut ja Paras-uudistus. Acta-plus

Kunnalliset palvelut ja Paras-uudistus. Acta-plusRaporttiin on koottu havaintoja siitä, miten Paras-uudistus on näkynyt kunnallisten palvelujen saavutettavuudessa, palvelutasossa ja kustannuksissa sekä kuntien henkilöstön ja kuntalaisten kokemuksissa.
2013. ISBN 978-952-293-083-5
Kunnallistalouden rytmihäiriö. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 39. Acta nro 152

Kunnallistalouden rytmihäiriö. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 39. Acta nro 152Kahdeksas KuntaSuomi 20004 -talousanalyysi kuvaa tutkimuskuntien ja koko kunnallistalouden kehitystä vuonna 2001.
2003. ISBN 952-213-034-6
Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. Acta nro 258.

Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. Acta nro 258.Vuosina 2011–2014 kuntiin kohdistuneiden uudistusprosessien arviointi.
ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 1.
2015. ISBN 978-952-293-274-7
Kunnat ja kansainvälistyminen. Tutkimus KuntaSuomi 2004 -kunnista. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 27. Acta nro 133

Kunnat ja kansainvälistyminen. Tutkimus KuntaSuomi 2004 -kunnista. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 27. Acta nro 133Raportissa pureudutaan kuntien kansainvälistymisen arkitodellisuuteen ja vastataan mm.
2000. ISBN 952-213-025-7
Kunnat perusrakenteita turvaamassa. Kuntien tekniset palvelut 1995-2004. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 55. Acta nro 180

Kunnat perusrakenteita turvaamassa. Kuntien tekniset palvelut 1995-2004. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 55. Acta nro 180Tutkimuksessa kuvataan miten kuntien perusrakenteesta huolehtiva tekninen sektori, sen palvelukokonaisuudet ja yksittäiset toimialat sekä kuntien tapa hoitaa näitä tehtäviä ovat muuttuneet tutkimuskaudella.
2005. ISBN 978-952-213-514-8
Kunta elinvoiman johtajana. Acta nro 255

Kunta elinvoiman johtajana. Acta nro 255Teknologinen kehitys, kansainvälistyminen ja kulutustottumusten muutokset heijastuvat jatkuvana muutoksena elinkeinoelämän rakenteissa. Kun myös kuntien palveluiden tuotantotavat ja toimintojen organisointi on viimeisten vuosien aikana vahvasti kehittynyt, on syntynyt uusi tilanne, jossa kuntien roolia paikallisen elinvoimaisuuden edistäjänä on ollut syytä tarkastella uudelleen.
2014. ISBN 978-952-293-227-3
Kunta ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Acta nro 230

Kunta ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Acta nro 230Kunnan ja kuntalaisen vuorovaikutus palveluja koskevassa päätöksenteossa ja niiden uudistamisessa. Tutkimuksen aiheena on julkisen sektorin käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Sen tavoitteena on kuvata miten palvelujen käyttäjät osallistava avoin innovaatiotoiminta on hyödynnettävissä kuntien palvelujen kehittämisessä.
2011. ISBN 978-952-213-785-2
Kunta päättäjän perspektiivistä. Tutkimus kuntien luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 1995-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 54. Acta nro 176.

Kunta päättäjän perspektiivistä. Tutkimus kuntien luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 1995-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 54. Acta nro 176.Tutkimuksessa kartoitetaan kunnallisten päättäjien käsityksiä omasta vaikutusvallastaan, kunnan päätöksentekokulttuurista, kunnallisista palveluista, palvelutuotannon uudistamisesta ja vaihtoehtoisista organisointimalleista.
2005. ISBN 978-952-213-293-2
Kuntademokratian ja -johtamisen tila valtuustokaudella 2009-2012. Acta nro 252

Kuntademokratian ja -johtamisen tila valtuustokaudella 2009-2012. Acta nro 252Tutkimusraportti sisältää tiiviin kokonaiskatsauksen kuntademokratian ja -johtamisen tilasta valtuustokaudella 2009-2012.
2014. ISBN 978-952-293-163-4
Kuntademokratian ja johtamisen tila valtuustokaudella 2005-2008. Acta nro 215

Kuntademokratian ja johtamisen tila valtuustokaudella 2005-2008. Acta nro 215Tutkimusraportissa kuvataan kuntademokratian ja -johtamisen ajankohtaisia teemoja kuntalaisten, kuntaorganisaatioiden sekä kuntajohtamisen näkökulmista.
2009. ISBN 978-952-213-976-4
Kuntajohtajat muutoksen tulkkeina - tarinoita kuntajohtamisesta. Acta nro 250

Kuntajohtajat muutoksen tulkkeina - tarinoita kuntajohtamisesta. Acta nro 250Tutkimus käsittelee suomalaisen kunnan muutosta suuriin ikäluokkiin kuuluvien kuntajohtajien tarinoiden kautta.
2013. ISBN 978-952-293-088-0
Kuntajohtamisen ja demokratian käytännöt 1997-2000. Acta nro 125

Kuntajohtamisen ja demokratian käytännöt 1997-2000. Acta nro 125Tutkimus kuntien valtuustokaudella 1997-2000 käyttämistä organisatorisista ja toiminnallisista ratkaisuista demokratian ja poliittisen johtajuuden tukemiseksi ja poliittisen päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi.
2000. ISBN 951-755-853-8
Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä. Käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Acta nro 153

Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä. Käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Acta nro 153Tutkimuksen avulla on pyritty löytämään hyviä konsernijohtamisen käytäntöjä sekä nostamaan esille ongelmia ja havaittuja konsernijohtamisen kehittämistarpeita.
2005. ISBN 952-213-069-9
Kuntalainen - kansalainen. Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta 1996-2004. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 56. Acta nro 182

Kuntalainen - kansalainen. Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta 1996-2004. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 56. Acta nro 182Tutkimuksessa tarkastellaan kuntalaisten mielipiteitä mm. kunnallisista palveluista ja kuntansa päätöksenteon toimivuudesta, samaten kuin kuntalaisuuden ulottuvuuksia, kuntasamastumista sekä kuntalaisten osallistumista edustuksellisen ja suoran demokratian väylien kautta 47 KuntaSuomi-tutkimuskunnassa.
2006. ISBN 978-952-213-513-1
Kuntalaisen monet roolit. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 37. Acta nro 147

Kuntalaisen monet roolit. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 37. Acta nro 147Raportti koostuu viidestä itsenäisestä artikkelista. Niissä käsitellään mm. kuntalaisten mielipiteitä kunnallisista palveluista, kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista, järjestöosallistumista, samastumista asuinkuntaansa sekä suhtautumista kunnalliseen päätöksentekoon.
2002. ISBN 952-213-031-1
Kuntalaiset ja kunnat muutoksessa. Acta nro 256

Kuntalaiset ja kunnat muutoksessa. Acta nro 256Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 31.
Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta ARTTU-tutkimuskunnissa 2008 ja 2011.
2014. ISBN 978-952-293-247-1
Kuntalaiset uudistuvissa kunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 9. Acta nro 229

Kuntalaiset uudistuvissa kunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 9. Acta nro 229Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta ARTTU-tutkimuskunnissa vuonna 2008. Tutkimusraportti on osa Paras-arviointitutkimusohjelmaa (ARTTU) ja
perustuu syksyllä 2008 tehtyyn laajaan kuntalaiskyselyyn kaikkiaan 65 kunnassa.
2011. ISBN 978-952-213-765-4
Kuntarakenne muutoksessa - entä koulutuspalvelut? Acta nro 246

Kuntarakenne muutoksessa - entä koulutuspalvelut? Acta nro 246Raportissa tarkastellaan koulutuksen järjestämistä, koulutuspalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, taloudellisuutta ja palvelutasoa Paras-hankkeen aikana.
2013. ISBN 978-952-293-021-7