Acta-tutkimussarja

ACTA on Suomen Kuntaliiton tutkimustoiminnan julkaisusarja. Sarja on tar­­koi­tettu Sinulle, joka haluat perehtyä ilmiöiden taustoihin ja muodostaa itsenäisen käsityksesi asioista.


Kuntarakenne muutoksessa? Tutkimus kuntajaon muutostarpeista tulevaisuudessa. Acta nro 155

Kuntarakenne muutoksessa? Tutkimus kuntajaon muutostarpeista tulevaisuudessa. Acta nro 155Tutkimuksessa selvitetään kunta-alan toimijoiden, asiantuntijoiden ja sidosryhmien edustajien näkemyksiä kuntarakenteen eli kuntajaon muutostarpeista tulevaisuudessa.
2003. ISBN 952-213-094-X
Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineenä. Acta nro 267

Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineenä. Acta nro 267Tutkimuksessa on selvitetty kuntien digitalisaatiolle asettamia tavoitteita kuntastrategioissa, muun muassa mitä digitalisaatioon liittyviä tavoitteita kunnat ovat asettaneet ja millä toimenpiteillä ne ovat pyrkineet saavuttamaan tavoitteensa.
2017. ISBN 978-952-293-518-2
Kuntatalouden ohjaus osana julkista taloutta. Acta nro 262

Kuntatalouden ohjaus osana julkista taloutta. Acta nro 262Tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan unionin sääntelyn vaikutuksia kuntatalouden ohjaukseen sekä sitä, miten sääntely on huomioitu lainsäädännössä Suomessa. Eurooppalaisessa tarkastelussa kuntatalous on kiinteä osa julkista taloutta. Jäsenvaltioiden on kuitenkin otettava huomioon kunnallisesta itsehallinnosta aiheutuvat rajoitukset kansallisessa lainsäädännössään. Tutkimuksessa tarkastellaan myös rahoitusperiaatteen toteutumista, joka tulee varmistaa sekä lainsäätämisen yhteydessä että julkisen talouden rahoituskehystä asetettaessa.
2016. ISBN 978-952-293-380-5
Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273

ARTTU2-tutkimusohjelman loppuraportti
2019. ISBN 978-952-293-652-3
Kuntavaalit ja kuntarakenteen muutos. Acta nro 259

Kuntavaalit ja kuntarakenteen muutos. Acta nro 259Raportissa selvitetään, miten vuosina 2007–2013 toteutetut kuntaliitokset heijastuvat äänestysaktiivisuuteen, ehdokasasetteluun, valtuustojen henkilövaihtuvuuteen, puolueiden kannatuksen ja voimasuhteiden muutoksiin sekä alueellisen edustavuuden toteutumiseen vuosien 2008 ja 2012 kuntavaaleissa.
2015. ISBN 978-952-293-281-5
Kuntien erilaistuva työelämä. Tutkimus kunnallisista työyhteisöistä 1995-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 50. Acta nro 170

Kuntien erilaistuva työelämä. Tutkimus kunnallisista työyhteisöistä 1995-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 50. Acta nro 170Tutkimuksen keskeisenä tehtävänä on kuvata työelämän laadun muutosta. Aineistoa on analysoitu kunnittain, palvelutoiminnoittain, työyhteisöittäin, ikäryhmittäin, palvelussuhdelajeittain ja hierarkiatasoittain.
2004. ISBN 978-952-213-257-4
Kuntien hallinto muuttuvassa toimintaympäristössä - kunnallisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit sekä niiden yhteensopivuus toimintaympäristön kanssa. Acta nro 114

Kuntien hallinto muuttuvassa toimintaympäristössä - kunnallisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit sekä niiden yhteensopivuus toimintaympäristön kanssa. Acta nro 114Tutkimuksesa selvitetään, miten poliitikkojen ja viranhaltijoiden yhteistyö toimii ja miten osapuolet osallistuvat päätöksenteon eri vaiheisiin.
1999. ISBN 978-952-213-328-1
Kuntien henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus. Acta nro 271

Kuntien henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus. Acta nro 271Kunta vuonna 2030 on erilainen kuin kunta tänään. Sinne ei hypätä hetkessä, vaan kehitysaskelia otetaan nyt. Millainen on henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus erikokoisissa kunnissa?
2018. ISBN 978-952-293-613-4
Kuntien ja kolmannen sektorin projektiyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa. Acta nro 143

Kuntien ja kolmannen sektorin projektiyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa. Acta nro 143Tutkimuksessa vertaillaan kuntien ja kolmannen sektorin, yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden, kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä yhteistyöprojekteista.
2002. ISBN 952-213-121-0
Kuntien palveluhankintojen murros. Acta nro 227

Kuntien palveluhankintojen murros. Acta nro 227Tutkimus kuntien palveluhankintojen kilpailuttamisessa esiintyvistä ongelmista ja niiden syistä. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä ongelmia kuntien palveluhankinnoissa esiintyy, mistä ongelmat johtuvat sekä sitä, missä palveluissa ongelmia esiintyy.
2011. ISBN 978-952-213-742-5
Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266Havaintoja ARTTU2-kunnista.
Tutkimuksessa on laadittu malli, jonka avulla voidaan tunnistaa kuntien sote-palvelujen kustannuseroja ja niiden syitä.
2017. ISBN 978-952-293-514-4
Kuntien tulevaisuus. Kunta-alan tulevaisuusbarometri 1999. Acta nro 102

Kuntien tulevaisuus. Kunta-alan tulevaisuusbarometri 1999. Acta nro 102Ensimmäinen laaja-alainen kartoitus kuntakentän kehityksestä.
1999. ISBN 951-755-881-3
Kuntien tulevaisuus. Kuntajohdon ja asiantuntijoiden näkemyksiä kuntien tulevaisuudesta. Kunta-alan tulevaisuusbarometri. Acta nro 179

Kuntien tulevaisuus. Kuntajohdon ja asiantuntijoiden näkemyksiä kuntien tulevaisuudesta. Kunta-alan tulevaisuusbarometri. Acta nro 179Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen kuntien tulevaisuutta useasta näkökulmasta hyödyntäen kuntajohdon ja asiantuntijoiden esittämiä arvioita.
2005. ISBN 978-952-213-512-4
Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Acta nro 197

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Acta nro 197Väitöskirjatutkimuksen aiheena on lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa, jonka tulisi olla erityisesti selvillä työnsä vaikutuksista lasten ja perheiden elämään, mutta tietoa tarvitaan myös lastensuojelun kustannuksista, palveluprosessien toimivuudesta, henkilöstövoimavaran kehityksestä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.
2007. ISBN 978-952-213-883-5
Local and Regional Reform Processes in Norden. Acta Nr. 181

Local and Regional Reform Processes in Norden. Acta Nr. 181Aluesuunnittelun ja -kehittämisen tutkimuslaitos Nordregio on Kuntaliiton toimeksiannosta koonnut vertailevan kokonaiskuvan kunta- ja aluerakenteen uudistusprosesseista Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
2006. ISBN 978-952-213-880-4
Lukkiutuneisuus vai lisäarvo? Hankintamentaliteetti julkisten palvelujen ulkoistamiseen. Acta nro 186

Lukkiutuneisuus vai lisäarvo? Hankintamentaliteetti julkisten palvelujen ulkoistamiseen. Acta nro 186Tutkimuksen tavoitteena on selittää, miksi kunnan palvelujen ulkoistamisella ei toistaiseksi ole saavutettu merkittäviä etuja suhteessa kunnan omaan tuotantoon.
2006. ISBN 978-952-213-516-2
Luottamus ja epäluottamus kunnanhallituksen päätöksenteossa. Acta nro 151

Luottamus ja epäluottamus kunnanhallituksen päätöksenteossa. Acta nro 151Tutkimuksessa etsitään vastausta kysymykseen kuinka luottamus ja epäluottamus ilmenevät kunnanhallituksen päätöksenteossa ja millaisin käytännöin luottamusta ja epäluottamusta luodaan ja ylläpidetään hallitustyössä.
2002. ISBN 952-213-118-0
Maakunnat vastaan läänit. 1990-luvun aluehallintouudistus poliittisena prosessina. Acta nro 184

Maakunnat vastaan läänit. 1990-luvun aluehallintouudistus poliittisena prosessina. Acta nro 184Teoksessa luodaan kokonaiskuvaa viime vuosikymmenen aluehallinnon uudistusprosessista, kartoitetaan osauudistusten sisältöön vaikuttaneita tekijöitä sekä selvitetään, olivatko kahden poliittisesti hyvin erilaisen hallituksen aluehallinnossa toteuttamat reformit keskenään linjassa.
2006. ISBN 978-952-213-515-5
Manse mallillaan - Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot. Acta nro 211

Manse mallillaan - Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot. Acta nro 211Tutkimuksessa arvioidaan pormestarimallin, tilaaja-tuottaja -mallin sekä asiakaslähtöisen prosessimallin käyttöönottoa Tampereen kaupungissa.
2009. ISBN 978-952-213-529-2
Matkalla kohti suuruuden ekonomiaa? Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 3. Acta nro 218

Matkalla kohti suuruuden ekonomiaa? Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 3. Acta nro 218Tutkimusraportissa, joka on toteutettu osana Paras-arviointitutkimusohjelmaa (ARTTU), analysoidaan ARTTU-ohjelmassa mukana olevien tutkimuskuntien taloutta Paras-uudistuksen lähtötilanteessa.
2010. ISBN 978-952-213-645-9