Kuntakehitys

Kasvavat kuntakonsernit ja supistuvat hallinnot. Acta nro 251

Kasvavat kuntakonsernit ja supistuvat hallinnot. Acta nro 251Raportissa tarkastellaan miten kuntien johtamisjärjestelmät ovat muuttuneet vuosina 2007-2013. Tutkimus on osa Kuntaliiton koordinoimaa Paras-arviointitutkimusohjelmaa (ARTTU) ja sen kohdejoukkona ovat 40 erityyppistä ja -kokoista kuntaa eri puolelta Suomea.
2013. ISBN 978-952-293-114-6
Kaupunginosan palvelujen järjestämisen vaihtoehdot. Acta nro 169

Kaupunginosan palvelujen järjestämisen vaihtoehdot. Acta nro 169Tampereen kaupunkiseudun Vaihtoehtoiset palvelutuotantotavat kaupunkiseudulla -tutkimushankkeen toisessa osassa tarkastellaan sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen järjestämisen vaihtoehtoja Vuoreksen kaupunginosassa.
2004. ISBN 978-952-213-509-4
Kaupunkipolitiikan perusteluketjut ja käytännön toimet viidessä länsieurooppalaisessa maassa. Acta nro 172.

Kaupunkipolitiikan perusteluketjut ja käytännön toimet viidessä länsieurooppalaisessa maassa. Acta nro 172.Tutkimus nostaa esiin erilaisia perusteluketjuja ja selvittää, minkälaisiin käytännön politiikkaratkaisuihin ne ovat johtaneet - ja voidaanko erityyppisillä perusteluilla päätyä samanlaisiin toimiin käytännössä.
2005. ISBN 978-952-213-291-8
Kaupunkipolitiikkaa edunsaajille? Acta nro 231

Kaupunkipolitiikkaa edunsaajille? Acta nro 231Urbaani poliittistaloudellinen tutkimus kaupunkipolitiikan tavoitteista Yhdysvalloissa, Suomessa ja Isossa-Britanniassa jatkaa ja syventää kaupunkipoliittista keskustelua aikaisempien Suomen Kuntaliiton kaupunkipoliittisten tutkimuksen pohjalta – nyt politiikan oikeudenmukaisuuden ja eri edunsaajien näkökulmista.
2011. ISBN 978-952-213-831-6
Kaupunkiseutujen kasvukivut II. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 22. Acta nro 241

Kaupunkiseutujen kasvukivut II. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 22. Acta nro 241Julkaisu käsittelee maankäytön suunnitteluyhteistyön ja yhdyskuntarakenteiden kehitystä Paras-hankkeen aikana viidellä kaupunkiseudulla: Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Turku ja Vaasa.
2012. ISBN 978-952-213-979-5
Kaupunkiseutujen kasvukivut. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 15

Kaupunkiseutujen kasvukivut. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 15Kuntien maankäyttöpolitiikka ja suunnitteluyhteistyö viidellä kaupunkiseudulla.
Raportissa tarkastellaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (Paras) etenemistä kaupunkiseuduilla yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta. Raportissa kuvataan strategiseen maankäytön suunnitteluun liittyvän seudullisen yhteistyön rakenteellisia ja poliittisia haasteita.
2011. ISBN 978-952-213-834-7
Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa. Acta nro 106

Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa. Acta nro 106Kaupunkiseutujen strategisen kehittämisen asiantuntijat pohtivat kilpailukyvyn, elinkeinopolitiikan, innovaatiojärjestelmien, verkostojen johtamisen ja uuden tiedon luonnetta ja käytäntöjä tietoyhteiskuntakehitystä vastaan.
1999. ISBN 952-213-023-0
Kehittyvä koulutoimi. Tutkimus kuntien koulutuspalveluista vuosina 1995-2002. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 49. Acta nro 168.

Kehittyvä koulutoimi. Tutkimus kuntien koulutuspalveluista vuosina 1995-2002. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 49. Acta nro 168.Tutkimusraportti erittelee 47 kunnan koulutusrakenteen ja -palvelujen sisältöä ja sisällöllistä muutosta erityisesti vuosina 1998-2002. Tarkastelun painopisteenä ovat kuntien perusopetuspalvelut.
2004. ISBN 978-952-213-256-7
Kehittämistoiminta kunnissa. Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt. Acta nro 239

Kehittämistoiminta kunnissa. Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt. Acta nro 239Kehittämistyö kunnissa on moninaista. Se pitää sisällään käytännön työtä kehittäviä pienehköjä projekteja, verkostoista nousevia isoja kehittämisprojekteja sekä strategisia hankkeita. Nopeutuvissa toimintaympäristömuutoksissa kuntien on pidettävä huolta siitä, että kehittämisellä rakennetaan pitkäjänteisesti kunnan tulevaisuutta – se ei ole vain ajankohtaisten haasteiden ja ongelmien käsittelyä.
Tutkimusraportissa esitellään Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun, Kuntaliiton ja Työsuojelurahaston toteuttaman Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa (Kuntakehto) -hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksia ja johtopäätöksiä. Aineisto on kerätty
Jyväskylän, Lahden, Mikkelin, Tampereen ja Turun kaupungeista.
2012. ISBN 978-952-213-912-2
Kelluvat kunnat. Acta nro 265

Kelluvat kunnat. Acta nro 265Reaaliaikainen arviointitutkimus sote- ja maakuntauudistuksen ja tulevaisuuden kunnan valmistelusta
2017. ISBN 978-952-293-482-6
Keskijohto kuntamuutoksen näkijänä ja kokijana. Seutuyhteistyö muutosprosessina kuntien keskijohton näkökulmasta. Acta nro 199

Keskijohto kuntamuutoksen näkijänä ja kokijana. Seutuyhteistyö muutosprosessina kuntien keskijohton näkökulmasta. Acta nro 199Muutos on kunnissa ajankohtaisempi kuin ehkä koskaan aiemmin. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ohella kunnissa toteutetaan lukuisia muita muutoksia, joiden kautta pyritään vastaamaan mm. aiempaa nopeammin muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.
2008. ISBN 978-952-213-882-8
Keskuskaupungin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 2. Acta nro 217

Keskuskaupungin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 2. Acta nro 217Raportissa tarkastellaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutuksen lähtöasetelmia kaupunkiseuduilla yhdyskuntarakenteen toimivuuden näkökulmasta.
2010. ISBN 978-952-213-646-6
KISA - kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä. Acta nro 201.

KISA - kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä. Acta nro 201.Viestinnän arviointi auttaa kehittämään kunnan strategista johtamista, viestinnän suunnittelua ja toteutusta sekä vuorovaikutusta henkilöstön, median ja sidosryhmien kanssa.
2008. ISBN 978-952-213-339-7
Kohti parasta kuntatalouden kehitystä? Acta nro 243

Kohti parasta kuntatalouden kehitystä? Acta nro 243Raportissa tarkastellaan ARTTU-tutkimuskuntien taloudessa tapahtuneita muutoksia ajanjaksolla 2000-2011.
2012. ISBN 978-952-293-004-0
Kohti tuloksellista kehittämistoimintaa. Acta nro 248

Kohti tuloksellista kehittämistoimintaa. Acta nro 248Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa (Kuntakehto) -hankkeen tutkijaryhmä tarkastelee kuntien kehittämisen nykytilan ongelma-alueita sekä esittää niihin ratkaisumalleja.
2013. ISBN 978-952-293-028-6
Kokeilijan starttipaketti

Kokeilijan starttipakettiStarttipaketti tukee kokeilevan kehittämisen prosessia ongelman määrittelystä ratkaisun muotoiluun palvelumuotoilun menetelmin.
2017
Kokeilut rubikin kuutioina. Acta nro 269

Kokeilut rubikin kuutioina. Acta nro 269Kokeilujen ja kokeilukulttuurin arviointi ja merkitys julkishallinnossa.
2017. ISBN 978-952-293-531-1
Konserniyhteisöjen taloussuhteet. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2018

Konserniyhteisöjen taloussuhteet. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2018

Tässä raportissa tarkastellaan emokunnan ja tytäryhteisöjen välisiä taloussuhteita kuntakonsernissa.
2018
Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 18

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 18Tässä koulutuspalvelujen väliraportissa tarkastellaan koulutuksen järjestämistä ja kouluverkkoa, koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta 40 ARTTU-tutkimuskunnassa vuosina 2000-2010. ARTTU-kunnat on jaettu Paras-uudistuksen keinojen mukaan kolmeen ryhmään: liitoskunnat, syvenevän yhteistyön kunnat ja muut kunnat.
2011. ISBN 978-952-213-840-8
Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 2/2016

Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 2/2016Raportissa tarkastellaan sitä, miten väestörakenteen, oppilasmäärien ja kouluverkon muutos näkyy tilastoissa, mikä poikkeamia sieltä nousee esille ja miten kouluverkkosuunnittelu ja kouluverkkokeskustelu selittävät sekä kouluverkkomuutosta että poikkeamia.
2016