Kuntakehitys

Kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhde ARTTU2-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 11/2016

Kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhde ARTTU2-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 11/2016Tässä raportissa jatketaan aiemmassa "Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla" -tutkimuksessa aloitettua pohdintaa kouluverkkomuutoksen vaikutuksista ja kouluverkkosuunnittelun mahdollisuuksista.
2016
Kriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi. Acta nro 206

Kriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi. Acta nro 206Kunta on yhtä lähellä kuntalaista kuin puhdas vesi. Kunnan tulee kohdata kuntalaiset myös kriisissä. Aina kriisi ei tapahdu yhtäkkisesti, vaan se kehittyy. Ennakoinnista ja varoitussignaalien havaitsemisesta on tullut kriisijohtamisessa entisestä tärkeämpää, koska verkkojulkisuus nostaa ongelmat heti esiin.
2008. ISBN 978-952-213-413-4
Kriisikuntien kuntaliitokset ja ehdotukset niiden kehittämiseksi

Kriisikuntien kuntaliitokset ja ehdotukset niiden kehittämiseksiRaportissa paneudutaan kriisikuntien kuntaliitoksiin ja ehdotuksiin niiden kehittämiseksi.
2015. ISBN 978-952-293-319-5
Kun romppeet ovat paikoillaan. Onnistunut kuntafuusio - pehmeä vai kova henkilöstövoimavarojen johtaminen. Acta nro 204

Kun romppeet ovat paikoillaan. Onnistunut kuntafuusio - pehmeä vai kova henkilöstövoimavarojen johtaminen. Acta nro 204Kuntaliitokset ovat kytkeytyneet varsin vahvaksi osaksi kunta- ja palvelurakenneuudistusta.
2008. ISBN 978-952-293-096-5
Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirjaHenkilöstö on kunnan toiminnan tärkein voimavara. Hyvällä henkilöjohtamisella rakennetaan hyvinvoivaa, tehokasta ja laadukasta työyhteisöä, jossa työntekijät ovat osaavia ja motivoituneita.
2002. ISBN 952-213-030-3
Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Acta nro 224

Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Acta nro 224Julkaisu haastaa lukijansa pohtimaan, onko meillä Suomessa varaa rapauttaa kunnallinen
itsehallinto. Mikä merkitys itsehallinnollisesti vahvoilla kunnilla voisi olla siinä kamppailussa, jota suomalainen yhteiskunta käy selviytyäkseen tulevaisuuden haasteista? Mitkä ovat kunnalliseen itsehallintoon kohdistuvat uhat ja mahdollisuudet toimintaympäristön nopean muuttumisen vuoksi?
2011. ISBN 978-952-213-720-3
Kunnalliset palvelut ja Paras-uudistus. Acta-plus

Kunnalliset palvelut ja Paras-uudistus. Acta-plusRaporttiin on koottu havaintoja siitä, miten Paras-uudistus on näkynyt kunnallisten palvelujen saavutettavuudessa, palvelutasossa ja kustannuksissa sekä kuntien henkilöstön ja kuntalaisten kokemuksissa.
2013. ISBN 978-952-293-083-5
Kunnallistalouden rytmihäiriö. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 39. Acta nro 152

Kunnallistalouden rytmihäiriö. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 39. Acta nro 152Kahdeksas KuntaSuomi 20004 -talousanalyysi kuvaa tutkimuskuntien ja koko kunnallistalouden kehitystä vuonna 2001.
2003. ISBN 952-213-034-6
Kunnallisten luottamushenkilöiden ajankäyttö vuosina 1995-2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 5/2016

Kunnallisten luottamushenkilöiden ajankäyttö vuosina 1995-2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 5/2016Raportissa tarkastellaan kuntapäättäjien ajankäyttöä luottamustehtävien hoitoon vuosina 1995-2015.
2016
Kunnan kultainen kirjasto II - Matka multimediaan jatkuu KuntaSuomi -tutkimuksia nro 33

Kunnan kultainen kirjasto II - Matka multimediaan jatkuu KuntaSuomi -tutkimuksia nro 33Raportissa vertaillaan kirjastoissa ja niiden toiminnassa tapahtuneita muutoksia KuntaSuomi 2004 -tutkimuskunnissa.
2002. ISBN 951-755-646-2
Kunnanjohtajien virkojen houkuttelevuus

Kunnanjohtajien virkojen houkuttelevuusRaportin tarkoituksena on antaa yleiskuva Manner-Suomen kunnanjohtajien viranhaun kiinnostavuudesta. Selvitys keskittyy kunnanjohtajien virkojen hakijamääriin ja hakuaikojen jatkamisen yleisyyteen.
Raportti on jatkoa Anni Jäntin selvitykselle Kunnanjohtajien saatavuus.
2012. ISBN 978-952-213-943-6
Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. Acta nro 258.

Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. Acta nro 258.Vuosina 2011–2014 kuntiin kohdistuneiden uudistusprosessien arviointi.
ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 1.
2015. ISBN 978-952-293-274-7
Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 1/2015

Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 1/2015Julkaisussa esitellään tiivistys Kunnat ajopuina -tutkimusraportista ja sen keskeisistä havainnoista, johtopäätöksistä ja suosituksista. Julkaisu sisältää myös tutkimuksen julkistamistilaisuudessa 3.3.2015 esitetyt, kolmen kuntaedustajan kommenttipuheenvuorot sekä tutkimuksen asiantuntijaryhmän kahden jäsenen puheenvuorot.
2015
Kunnat ja kansainvälistyminen. Tutkimus KuntaSuomi 2004 -kunnista. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 27. Acta nro 133

Kunnat ja kansainvälistyminen. Tutkimus KuntaSuomi 2004 -kunnista. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 27. Acta nro 133Raportissa pureudutaan kuntien kansainvälistymisen arkitodellisuuteen ja vastataan mm.
2000. ISBN 952-213-025-7
Kunnat lukiokoulutuksen järjestäjinä kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2018

Kunnat lukiokoulutuksen järjestäjinä kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2018

Tutkimuksessa selvitetään ARTTU2-tutkimusohjelmaan kuuluvan 40 kunnan taloudellisia panostuksia järjestämäänsä lukiokoulutukseen ja sitä, millaisia laajempia vaikutuksia sillä voidaan nähdä olevan kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta.
2018
Kunnat perusrakenteita turvaamassa. Kuntien tekniset palvelut 1995-2004. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 55. Acta nro 180

Kunnat perusrakenteita turvaamassa. Kuntien tekniset palvelut 1995-2004. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 55. Acta nro 180Tutkimuksessa kuvataan miten kuntien perusrakenteesta huolehtiva tekninen sektori, sen palvelukokonaisuudet ja yksittäiset toimialat sekä kuntien tapa hoitaa näitä tehtäviä ovat muuttuneet tutkimuskaudella.
2005. ISBN 978-952-213-514-8
Kunta elinvoiman johtajana. Acta nro 255

Kunta elinvoiman johtajana. Acta nro 255Teknologinen kehitys, kansainvälistyminen ja kulutustottumusten muutokset heijastuvat jatkuvana muutoksena elinkeinoelämän rakenteissa. Kun myös kuntien palveluiden tuotantotavat ja toimintojen organisointi on viimeisten vuosien aikana vahvasti kehittynyt, on syntynyt uusi tilanne, jossa kuntien roolia paikallisen elinvoimaisuuden edistäjänä on ollut syytä tarkastella uudelleen.
2014. ISBN 978-952-293-227-3
Kunta ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Acta nro 230

Kunta ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Acta nro 230Kunnan ja kuntalaisen vuorovaikutus palveluja koskevassa päätöksenteossa ja niiden uudistamisessa. Tutkimuksen aiheena on julkisen sektorin käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Sen tavoitteena on kuvata miten palvelujen käyttäjät osallistava avoin innovaatiotoiminta on hyödynnettävissä kuntien palvelujen kehittämisessä.
2011. ISBN 978-952-213-785-2
Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä. Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II. Kuntademokratian toimintatavat

Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä. Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II. Kuntademokratian toimintatavatKuntademokratian toimintatavat -työkalu on syntynyt osana Kuntien demokratiatilinpäätös -hanketta, joka on Kuntaliiton ja 12 pilottikunnan yhteinen vuoteen 2008 jatkuva kehittämishanke.
2006. ISBN 952-213-153-9
Kunta päättäjän perspektiivistä. Tutkimus kuntien luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 1995-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 54. Acta nro 176.

Kunta päättäjän perspektiivistä. Tutkimus kuntien luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 1995-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 54. Acta nro 176.Tutkimuksessa kartoitetaan kunnallisten päättäjien käsityksiä omasta vaikutusvallastaan, kunnan päätöksentekokulttuurista, kunnallisista palveluista, palvelutuotannon uudistamisesta ja vaihtoehtoisista organisointimalleista.
2005. ISBN 978-952-213-293-2